Home » Time Table Teacher Wise

Time Table Teacher Wise

Time-Table for the Academic Year 2022-23 (IInd Sem.)

Commerce Department

 1. Mrs. Renu Govila
 2. Mrs. Poonam Khanna
 3. Dr. Rajnish Kumar Kler
 4. Dr.  M.A. Honest Mohideen
 5. Dr. Neelu Grover
 6. Ms. Maya Rani (Adhoc)
 7. Ms. Monika (Adhoc)
 8. Ms. Renu (Adhoc)
 9. Mr. Ravinder (Adhoc)
 10. Mr. Nishant Sharma (Adhoc)
 11. Mr. Ritesh Kumar (Adhoc)
 12. Ms. Alka (Adhoc)
 13. MS. Bhawna Rajput (Adhoc)

_____________________________________________________

Economics Department

 1. Dr. (Mrs.) Priya Bhalla
 2. Prof. Dr. (Mrs.) Anjali Agarwal
 3. Dr. Bishnu Charan Nag
 4. Ms. Kavita (Adhoc)
 5. Ms. Deepti Goel (Adhoc)
 6. Dr. Renu Kumari Verma (Adhoc)
 7. Ms. Galina Rana (Guest)
 8. Ms. Divisha (Guest)
 9. Ms. Neha Narula (Guest)
 10. Sh. Rajan Kumar (Guest)

__________________________

English Department

 1. Dr. Rajesh Kumar (On Leave)
 2. Dr. Hema Dahiya
 3. Ms. Swagata Roy
 4. Prof. Pradip Sharan
 5. Dr. Jyoti Jakhar Dahiya
 6. Dr. Kasturi Choudhury (Adhoc)
 7. Dr. Aqueel Akhtar (Adhoc)
 8. Ms. Michelle Brahma (Adhoc)
 9. Sh. Saptarshi Chaudhuri (Adhoc)
 10. Sh. Debasish Parashar (Adhoc)
 11. Sh. Sandeep Tokas (Adhoc)
 12. Ms. Priyanka Panwar (Adhoc)
 13. Ms. K. Anuradha (Adhoc)
 14. Sh. Deepak Kumar Gupta (Adhoc)
 15. Sh. Tanay Yadav (Adhoc)
 16. Ms. Reshu Gupta (Adhoc)
 17. Ms. Zarqua adam (Adhoc)

______________________________________________________

Hindi Department

 1. Prof. Vidya Shankar Singh
 2. Dr. Pushkar Singh
 3. Prof. Ashwani Kumar
 4. Prof. Brij Kishore
 5. Dr. Rajesh Kumari Kaushik
 6. Dr. Kana Ram Meena
 7. Dr. Ashutosh Sharma (Adhoc)
 8. Dr. Archna Rani (Adhoc)
 9. Dr. Pushpa Meena (Adhoc)
 10. Dr. Naresh Kumar Tank (Adhoc)
 11. Dr. Anuradha Goswami (Adhoc)
 12. Ms. Priyanka Choudhary (Adhoc)
 13. Sh. Hidam Peter (Adhoc)

_______________________________________________

History Department

 1. Dr. V.K. Jha
 2. Sh. D.C. Varshney
 3. Dr. P.C. Choudhary
 4. Dr. Hans Raj
 5. Dr. Rajesh Kumar
 6. Sh. Prem Kumar
 7. Dr. Pintu Kumar
 8. Dr. Mohammad Arshad (Adhoc)
 9. Mr. Sujit Kumar (Adhoc)
 10. Dr. Vikash Kumar (Adhoc)
 11. Mr. Ashok Kumar Chauhan (Adhoc)
 12. Ms. Parul Sisodia (Adhoc)

____________________________________________________

Political Science Department

 1. Prof. (Dr.) Vichitra Gupta (Oftg. Principal)
 2. Prof. (Dr.) R.K. Sinha  (On Leave)
 3. Prof. (Dr.) G.N. Trivedi
 4. Prof. (Dr.) Prahlad Kumar Bairwa
 5. Prof. (Dr.)  Radhanath Tripathy
 6. Mr. Sanjiv Ranjan (Adhoc)
 7. Ms. Deepika Handa (Adhoc)
 8. Ms. Ishta Vohra (Adhoc)
 9. Dr. Pramod Kumar (Adhoc)
 10. Mr. Amit Kumar (Adhoc)
 11. Ms. Sarita Bhoi (Adhoc)
 12. Dr. Hazarilal Bairwa (Adhoc)
 13. Mr. Narender (Adhoc)
 14. Dr. Bharti Devi (Adhoc)
 15. Sh. Chetan  (Guest)
 16. Sh. Arvind Kumar (Guest)
 17. Sh. Akram Raza (Guest)
 18. Sh. Deepak Kumar (Guest)

________________________________

Mathematics Department

 1. Mr. Sumit Kumar  (Adhoc)
 2. Sh. Yogendra Kumar Sagar (Adhoc)

_____________________________________________________________

Physical Education Department

 1. Dr. Manoj Kumar Rathi (Adhoc)

_______________________________________________________________

Environmental Science Education Department

 1. Mr. Akash Kumar Singh (Guest)
 2. Mr. Vineet Kumar (Guest)
 3. Ms. Shraddha Awasthi (Guest)

______________________________________________________

Sanskrit Department

 1. Mr. Angiras

___________________________________________________________

Time-Table for the Academic Year 2022-23 (Sem.)

Commerce Department

 1. Mrs. Renu Govila
 2. Mrs. Poonam Khanna
 3. Dr. Rajnish Kumar Kler
 4. Dr.  M.A. Honest Mohideen
 5. Dr. Neelu Grover
 6. Ms. Maya Rani (Adhoc)         
 7. Ms. Monika (Adhoc)
 8. Ms. Renu (Adhoc)
 9. Mr. Ravinder (Adhoc)
 10. Mr. Nishant Sharma (Adhoc)
 11. Mr. Ritesh Kumar (Adhoc)
 12. Ms. Alka (Adhoc)
 13. MS. Bhawna Rajput (Adhoc)

_____________________________________________________

Economics Department

 1. Dr. (Mrs.) Priya Bhalla
 2. Prof. Dr. (Mrs.) Anjali Agarwal
 3. Dr. Bishnu Charan Nag
 4. Ms. Kavita (Adhoc)
 5. Ms. Deepti Goel (Adhoc)
 6. Dr. Renu Kumari Verma (Adhoc)

__________________________

English Department

 1. Dr. Rajesh Kumar (On Leave)
 2. Dr. Hema Dahiya
 3. Ms. Swagata Roy
 4. Prof. Pradip Sharan
 5. Dr. Jyoti Jakhar Dahiya
 6. Dr. Kasturi Choudhury (Adhoc)
 7. Dr. Aqueel Akhtar (Adhoc)
 8. Ms. Michelle Brahma (Adhoc)
 9. Sh. Saptarshi Chaudhuri (Adhoc)
 10. Sh. Debasish Parashar (Adhoc)
 11. Sh. Sandeep Tokas (Adhoc)
 12. Ms. Priyanka Panwar (Adhoc)
 13. Ms. K. Anuradha (Adhoc)
 14. Sh. Deepak Kumar Gupta (Adhoc)
 15. Sh. Tanay Yadav (Adhoc)
 16. Ms. Reshu Gupta (Adhoc)
 17. Ms. Zarqua adam (Adhoc)

______________________________________________________

Hindi Department

 1. Prof. Vidya Shankar Singh
 2. Dr. Pushkar Singh
 3. Prof. Ashwani Kumar
 4. Prof. Brij Kishore
 5. Dr. Rajesh Kumari Kaushik
 6. Dr. Kana Ram Meena
 7. Dr. Ashutosh Sharma (Adhoc)
 8. Dr. Archna Rani (Adhoc)
 9. Dr. Pushpa Meena (Adhoc)
 10. Dr. Naresh Kumar Tank (Adhoc)
 11. Dr. Anuradha Goswami (Adhoc)
 12. Ms. Priyanka Choudhary (Adhoc)
 13. Sh. Hidam Peter (Adhoc)

_______________________________________________

History Department

 1. Dr. V.K. Jha
 2. Sh. D.C. Varshney
 3. Dr. P.C. Choudhary
 4. Dr. Hans Raj
 5. Dr. Rajesh Kumar
 6. Sh. Prem Kumar
 7. Dr. Pintu Kumar
 8. Dr. Mohammad Arshad (Adhoc)
 9. Mr. Sujit Kumar (Adhoc)
 10. Dr. Vikash Kumar (Adhoc)
 11. Mr. Ashok Kumar Chauhan (Adhoc)
 12. Ms. Parul Sisodia (Adhoc)

____________________________________________________

Political Science Department

 1. Prof. (Dr.) R.K. Sinha  (On Leave)
 2. Prof. (Dr.) G.N. Trivedi
 3. Prof. (Dr.) Prahlad Kumar Bairwa
 4. Prof. (Dr.)  Radhanath Tripathy
 5. Mr. Sanjiv Ranjan (Adhoc)
 6. Ms. Deepika Handa (Adhoc)
 7. Ms. Ishta Vohra (Adhoc)
 8. Dr. Pramod Kumar (Adhoc)
 9. Mr. Amit Kumar (Adhoc)
 10. Ms. Sarita Bhoi (Adhoc)
 11. Dr. Hazarilal Bairwa (Adhoc)
 12. Mr. Narender (Adhoc)
 13. Dr. Bharti Devi (Adhoc)

________________________________

Mathematics Department

 1. Mr. Sumit Kumar  (Adhoc)
 2. Sh. Yogendra Kumar Sagar (Adhoc)

_____________________________________________________________

Physical Education Department

 1. Dr. Manoj Kumar Rathi (Adhoc)

_______________________________________________________________

Environmental Science Education Department

 1. Mr. Akash Kumar Singh (Guest)
 2. Mr. Vineet Kumar (Guest)
 3. Ms. Shraddha Awasthi (Guest)

___________________________________________________________

Announcement